Wetsvoorstel om het gezamenlijk gezag te koppelen aan de erkenning

Het blijft een wonder de geboorte van een kind, maar dan..

Op het moment dat ouders te horen krijgen dat ze een kindje verwachten is men in de roze of blauwe wolken. En dat is natuurlijk ook te begrijpen.

Echter, regelmatig krijgen we in onze praktijk te maken met vragen over wie de zeggenschap heeft over een kind en welke rechtsgevolgen hieraan verbonden zijn. Helaas is het niet altijd even duidelijk voor de ouders. In mijn blog d.d. 7 oktober 2019 heb ik reeds getracht hier wat meer duidelijkheid over te verschaffen.

In onderhavige blog gaat over het feit dat er nog een en ander officieel geregeld moet worden met betrekking tot het gezamenlijk gezag op het moment dat de ouders niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Getrouwd/geregistreerd partnerschap

Wanneer u als ouders getrouwd (geregistreerd partner) bent is het kind dat geboren wordt tijdens het huwelijk van rechtswege juridisch het kind van beide ouders. Dat betekent dat de ouders dan het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben.

Ongehuwde partners

Stellen die niet getrouwd zijn danwel een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan dienen nog enkele extra stappen te nemen om er voor te zorgen dat de partner van de juridisch moeder ook juridisch ouder met gezag wordt. Deze partner, kan het (nog ongeboren) kind, met toestemming van de moeder erkennen bij de gemeente. Echter, dan is de partner nog niet belast met het ouderlijk gezag.

Het gezamenlijk gezag kan men regelen bij de rechtbank. Een en ander kan digitaal danwel schriftelijk worden gerealiseerd. Hier vindt u meer informatie omtrent het aanvragen van het gezamenlijk gezag.

Wetsvoorstel

De tweede kamer heeft op 24 november 2020 ingestemd met een wetsvoorstel om het gezamenlijk gezag te koppelen aan de erkenning. De initiatiefnemers van dit voorstel vinden dat het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders ten aanzien van het verkrijgen van gezamenlijk gezag niet past in de veranderde maatschappij waarin steeds meer mensen (bewust) kinderen krijgen zonder gehuwd te zijn. Uiteraard zal nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moeten aannemen voordat de wet daadwerkelijk van kracht kan worden.

In het wetsvoorstel is geregeld dat na inwerkingtreding het gezamenlijk gezag voor ongehuwde partners van rechtswege ontstaat bij de erkenning van een kind. De erkenning zal nog steeds op dezelfde wijze plaatsvinden, namelijk bij een akte van erkenning, opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand of bij notariële akte.

Uitzonderingen

Op deze hoofdregel bestaan er enkele uitzonderingen, waaronder de situatie dat de erkenning met vervangende toestemming van de rechtbank tot stand is gekomen. In dat geval ontstaat er niet van rechtswege gezamenlijk gezag en is de moeder met het eenhoofdig gezag belast. Een andere uitzondering is wanneer de ouders gezamenlijk verklaren dat het gezag alleen bij de moeder ligt.

Indien het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal het automatisch toekennen van het gezamenlijk gezag na erkenning alleen van toepassing zijn op een erkenning gedaan na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees hier het hele wetsvoorstel.

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.