Rechtsbijstandverzekeraars beperken onterecht de vrije advocaatkeuze

Mr. ing. Réne Sangers

 

Verzekeraars ontmoedigen verzekerden als ze een beroep doen op de vrije advocaatkeuze. Een willekeurige, niet volledige, greep uit de daarbij gehoorde argumenten zijn: 1) zolang geen procedure is gestart, geldt het recht op vrije advocaatkeuze niet; 2) verzekeraars stellen, onder verwijzing naar de polisvoorwaarden, dat de kostendekking bij een advocaat naar keuze fors lager is; 3) verzekerden moeten een advocaat inschakelen van een kantoor waarmee de verzekeraar afspraken heeft gemaakt.

Is dit ontmoedigingsbeleid geoorloofd?

Wat is hierover bepaald?

Het recht op vrije advocaatkeuze is neergelegd in artikel 4 Richtlijn 87/244 en artikel 201 Richtlijn 2009/138 en inmiddels verankerd in artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht. Verzekeraars zijn op grond van dit artikel verplicht in de verzekeringsovereenkomst op te nemen dat het verzekerden in een gerechtelijke of administratieve procedure of bij een belangenconflict vrijstaat een advocaat zijn belangen te laten behartigen.

In de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie is bepaald dat het begrip “gerechtelijke procedure” ruim moet worden uitgelegd. Dat betekent dat een verzekerde in elke fase die tot een procedure bij de rechter kan leiden, de mogelijkheid moet hebben om de door hem gewenste advocaat in te schakelen.

Wat betekent dit?

Een verzekerde heeft al de mogelijkheid om een advocaat naar eigen keuze in te schakelen in de fase dat nog geen procedure is opgestart. Ook wanneer nog geen opdrachtbevestiging door de verzekeraar is verstrekt. Het sluiten van een minnelijke regeling valt onder de dekking van een rechtsbijstandverzekeraar. Daarnaast is het niet geoorloofd om de kostendekking voor een externe advocaat, afgezet tegen het verzekerde bedrag, zodanig te beperken dat het verzekerde onmogelijk wordt gemaakt om te kiezen voor een advocaat naar keuze. Het is niet geoorloofd dat verzekeraars vaste prijsafspraken willen maken die slechts een schijntje zijn van het verzekerde bedrag en waardoor goede rechtsbijstand in het geding komt.

Tips voor de praktijk

Uit ervaring blijkt dat verzekerden die met de vuist op tafel slaan bij de verzekeraar wél hun dossier tegen een redelijke kostendekking uitbesteed krijgen aan de advocaat van hun keuze. Wat ook werkt is het dreigen om met alle verzekeringen naar een andere verzekeraar over te stappen. Let op, dit is niet altijd wenselijk bij een lopend geschil, omdat bij de nieuwe verzekeraar de eerste maanden en voor een al lopende procedure geen kostendekking is. Lukt het dan nog steeds niet om redelijke afspraken te maken met de verzekeraar? Schroom dan niet om het geschil toch door een advocaat naar eigen keuze te laten oppakken, om daarna de verzekeraar aan te spreken.

Heeft u vragen over deze blog of bent u door uw verzekeraar aan het twijfelen gebracht? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.