Help, mijn werknemer brengt schade toe. Wie is aansprakelijk?

mr. Simone Creusen

Het komt regelmatig voor dat de werknemer schade veroorzaakt tijdens zijn werkzaamheden. Het kan gaan om schade die toegebracht wordt aan de werkgever, maar ook om schade die toegebracht wordt aan derden. Zo is het denkbaar dat de werknemer zaken beschadigt of anderszins een fout maakt. Wie voelt dit uiteindelijk in zijn portemonnee? Is dat de werkgever of de werknemer?

Het uitgangspunt: de werkgever is aansprakelijk

De werknemer is in principe niet aansprakelijk. In beginsel komt de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden veroorzaakt voor rekening en risico van de werkgever. De werknemer geniet zodoende bescherming en draait in principe niet op voor de schade.  Dit volgt uit het volgt uit de wet, zie artikel 661, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek:

De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.

Uit dit wetsartikel blijkt eveneens dat de bescherming van de werknemer niet onbegrensd is. Als de schade het gevolg is van opzettelijk c.q. roekeloos handelen van de werknemer, dan dient de werknemer de schade te dragen.

Tijdens de uitoefening van werkzaamheden

Verder volgt uit artikel 7:661 BW dat de werkgever alleen aansprakelijk is voor schade die wordt toegebracht bij de “de uitvoering van de overeenkomst”. Volgens de Hoge Raad (lees: ons hoogste rechtscollege) wordt hiermee bedoeld: “bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden”. De werkgever is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer buiten werktijd toebrengt met een ter beschikking gestelde leaseauto. Hetzelfde geldt voor overige zaken die de werkgever verstrekt en die de werknemer benut voor privédoeleinden. Voor deze schade draait de werknemer zelf op.

Opzet en bewuste roekeloosheid

Soms heeft de werkgever de mogelijkheid om de schade die is toegebracht door de werknemer te verhalen. Dit kan als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Echter, hier zal niet snel sprake van zijn.

Bij opzet kan worden gedacht aan de gevallen dat een werknemer heeft gehandeld met het doel om schade te veroorzaken. Zulks is doorgaans lastig aan te tonen.

Van bewuste roekeloosheid is sprake als de werknemer zich voorafgaand aan het verrichten van zijn het schadeveroorzakend handelen bewust is geweest van het roekeloze karakter daarvan. Dit is het geval als:

  • aan de gedraging van de werknemer een gevaar is verbonden en de kans dat dit gevaar zich verwezenlijkt aanmerkelijk is;
  • de werknemer het aan zijn gedrag verbonden gevaar kent en zich onmiddellijk voorafgaand aan zijn gedraging daadwerkelijk bewust is dat de kans dat het door hem in het leven geroepen gevaar zich verwezenlijkt aanmerkelijk is;
  • een en ander de werknemer niet weerhoudt de gedraging te verrichten.

Kortom: als de werknemer een (domme) fout maakt of onvoorzichtig handelt, dan komt dat voor risico van de werkgever. Dit laat onverlet dat de werknemer in sommige gevallen de geleden schade zelf dient te vergoeden.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij voorzien u graag van advies.

Boumans Advocaten