De wet goed verhuurderschap: 'Wat verandert er?'

mr Dewy Pluim

 

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. De Wet goed verhuurderschap zal huurders beter moeten gaan beschermen bij het huren van woonruimten en verblijfsruimten. Heden is enkel het ‘goed huurderschap’ verankerd in de wet, in artikel 7:213 BW. Per 1 juli 2023 komt er nu ook een basisnorm voor ‘goed verhuurderschap’.

Deze norm ziet op het gedrag van verhuurders ten opzichte van huurders. Daarnaast ziet deze norm op het gedrag van de door de verhuurder ingeschakelde bemiddelaar ten opzichte van (toekomstige) huurders. Welke belangrijke wijzigingen brengt deze wet met zich mee? Wie dient er toe te zien op het naleven van deze wet- en regelgeving?

Anti discriminatie en intimidatie

De Wet goed verhuurderschap moet discriminatie en intimidatie tegengaan. Verhuurders krijgen daarom vanaf 1 juli 2023 de verplichting om een transparante en heldere procedure te hanteren bij het selecteren van hun huurders. De selectiecriteria die de verhuurders hanteren dienen objectief te zijn. Ten slotte dient de reden waarom een bepaalde huurder is gekozen aan de afgewezen huurders te worden gemotiveerd.

Voorkomen dient te worden dat verhuurders en bemiddelaars fysiek of verbaal geweld gebruiken jegens huurders, door bijvoorbeeld te dreigen met het niet verlengen van de tijdelijke huurovereenkomst, weigerachtig te zijn met het verhelpen van gebreken of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, zonder toestemming van de huurder het gehuurde te betreden of onredelijke huurprijzen in rekening te brengen.

De gemeente als handhaver en een verhuurvergunningsplicht

Indien de verhuurder of bemiddelaar zich niet aan de regels van de Wet goed verhuurderschap houdt, kan de gemeente overgaan tot het opleggen van een boete of een last onder dwangsom of bestuursdwang. Wanneer er sprake is van intimidatie of discriminatie, kunnen huurders hiervan melding maken bij de gemeente. Daarnaast kunnen gemeenten handhavend optreden, wanneer er dubbele bemiddelingskosten in rekening worden gebracht.

Omdat machtsmisbruik door verhuurders in bepaalde gemeenten meer voorkomt dan in andere gemeenten, krijgen gemeenten tevens de mogelijkheid om een verhuurvergunningsplicht in te stellen. Op die manier kunnen er extra eisen worden gesteld aan verhuurders. Indien een verhuurder zich vervolgens niet aan de regels houdt, heeft de gemeente de bevoegdheid om de vergunning in te trekken.

Schriftelijkheidsvereiste en waarborgsom

Per 1 juli 2023 komt er een schriftelijkheidsvereiste voor het aangaan van de huurovereenkomst en komen er regels met betrekking tot de hoogte en terugbetaling van de waarborgsom. De hoogte van de waarborgsom wordt gemaximeerd tot tweemaal de maandelijkse kale huurprijs. Na het einde van de huurovereenkomst dient de waarborgsom binnen 14 dagen aan de huurder te worden gerestitueerd of binnen 30 dagen te worden verrekend, indien er sprake is van een huurachterstand of schade aan het gehuurde die toe te rekenen is aan de huurder.

Beperkte omvang servicekosten

In artikel 7:258 e.v. BW is al het een en ander geregeld ten aanzien van de servicekosten. Met de Wet goed verhuurderschap mogen verhuurders niet meer servicekosten in rekening brengen dan wettelijk is geregeld en dienen verhuurders een volledige en transparante afrekening te verstrekken. Indien verhuurders zich niet aan de regels houden, kan de gemeente wederom handhavend optreden.

Vragen?

In een notendop vindt u hierboven de belangrijkste wijzigingen die met de Wet verhuurderschap in werking treden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze huurrechtadvocaten.

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.